جمعیت عشایر

اطلاعاتی مربوط به عشایر کشور 1397

موضوع تعداد تعداد خانوار / درصد متوسط سنی
عشایر کوچنده 1.250.000 220.000 65% =کم‌تر از 30 سال
25% دام کشور را می‌پرورند %20 پروتئین کشور تولید 35٪ صنایع دستی کشت 5% زمینهای کشاورزی
درصد جمعیت عشایر نسبت به کل جمعیت 2%  
مأخذ: خبرگزاری مهر - انتشار 8.7.1397 - قرائت شده 14.6.2018

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما