شرکت‌های تعاونی و مصرف

  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1373

مشخصات عمومی شرکت‌های تعاونی روستائی 1373-1355

1373 1372 1371 1370 1369 1365 1360 1355 شرح
2985 2984 3088 3102 3110 3109 3032 2886 تعداد شرکت‌های تعاونی روستائی
5001 5050 4399 4367 4334 4063 3405 2868 عضو (هزار نفر)
143,92 116,6 101,23 84,38 75,68 38,29 13,1 6,96 سرمایه (میلیارد ریال)
46,45 34,65 30,69 27,19 27,12 13,44 3,79 3,07 ذخیره (میلیارد ریال)
مأخذ: سالنامه آماری کشور 1373

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما