شرکت‌های تعاونی و مصرف

  • اقتاس از: قتباس از: وزارت کار و امور الجتماعی - اداره کل نظارت و حسابرسی شرکتهای تعاونی کارگری
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1368

تعداد شرکت، تعداد اعضاء و میزان سرمایه و کار و تولید انواع شرکتهای تعاونی کارگری کشور - پایان اسفند 1367-1363

کار و تولید اعتبار  
سرمایه اولیه تعداد اعضاء اولیه تعداد شرکت سرمایه اولیه تعداد اعضاء اولیه تعداد شرکت سال
24 2 26 51 167 709 1363
26 2 28 52 165 694 1364
28 1 32 54 166 695 1365
38 1 56 63 166 697 1366
129 5 89 64 166 700 1367
اقتباس از: وزارت کار و امور الجتماعی - اداره کل نظارت و حسابرسی شرکتهای تعاونی کارگری - مأخذ: سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما