شرکت‌های تعاونی و مصرف

  • اقتاس از: وزارت بازرگانی - سازمان مرکزی تعاون کشو
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1368

تعداد انواع، تعداد اعضاء و سرمایه شرکت‌های تعاونی شهری غیر کارگری کشور در پایان اسفند 1367-1363

مقدار سرمایه انواع شرکت‌های تعاونی تعداد اعضاء تعداد انواع شرکتهای تعاونی  
رشته کار و پیشه اعتبار شهری مسکن مصرف جمع رشته کار و پیشه اعتبار شهری مسکن مصرف رشته کار و پیشه اعتبار شهری مسکن مصرف جمع سال
59805 2362 11440 9701 83307 487867 59053 378246 2628796 3475 156 2469 2532 8632 1363
69390 2735 12122 14336 98582 529991 60956 426329 3244379 3637 159 2893 2851 9540 1364
80509 2961 13265 16808 113542 552166 63293 487043 3538094 3688 164 3043 2943 9837 1365
88319 2964 13516 19000 123799 597680 63267 500090 4044925 3753 166 3120 3043 10082 1366
92395 4472 13587 21817 132272 543549 70992 503126 3976275 3700 167 3142 3101 10110 1367
اقتباس از: وزارت بازرگانی - سازمان مرکزی تعاون کشور - مأخذ: سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما