شرکت‌های تعاونی و مصرف

  • اقتاس از: داده‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - مرکز آمار و اطلاعات راهبردی
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1396-1395

مشخصات عمومی انواع اتحادیه‌های تعاونی در پایان اسفن 1380-1395

سرمایه شاغلان شرکت‌های تعاونی عضو تعداد شرح
        اتحادیه‌های تعاونی ثبت شده(1)
965539 2002 16378 418 1380
1731796 13876 47987 1176 1395
13414 1803485 828803 1199 1396
        اتحادیه‌های تعاونی‌ در دست اجرا
973 355 535 45 1380
. . . . 1395
. . . . 1396
        اتحادیه‌های تعاونی‌ فعال
963201 1560 14776 308 1380
  7654 34445 544 1395
19505 2547 3046 111 کشاورزی(2)
351 15 59 5 معدنی(1)
637 114 1102 17 فرش دستباف
65718 1530 8970 161 مسکن(2)
10444 373 378 32 صنعتی(2)
182422 415 852 40 تأمین نیاز تولید کنندگان
1020205 1263 18173 75 تأمین نیاز مصرف کنندگان
310572 166 689 32 حمل و نقل(2)
3892 1208 676 63 خدماتی
26059 9 356 3 عمرانی
4685 14 144 5 اعتبار
6772 1747806 810032 535 1396
1887 56340 2766 119 کشاورزی(2)
8 360 53 4 معدنی(1)
135 734 1045 20 فرش دستباف
1375 63114 4710 142 مسکن(2)
517 16205 410 34 صنعتی(2)
291 183950 846 42 تأمین نیاز تولید کنندگان
1182 1079173 798416 76 تأمین نیاز مصرف کنندگان
162 310497 694 32 حمل و نقل(2)
1193 3842 637 59 خدماتی
9 25026 356 3 عمران
13 8665 99 4 اعتبار
1) شامل اتحادیه‌هاي فعال، غیرفعال و در دست اجرا می باشد.
2 ) آمار تفصیلی شرکتهاي تعاونی ذيربط در فصلهاي «کشاورزي، جنگلداري و شیلات» ، «معدن» ، «صنعت» ، «ساختمان و مسکن» و «حمل و نقل، انبارداري» و «ارتباطات» درج شده است.
اقتباس از داده‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - مرکز آمار و اطلاعات راهبردی - جدول 14-11 - مأخذ: سالنامه آماری کشور 1395+1396

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما