شرکت‌های تعاونی و مصرف

  • اقتاس از: داده‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - مرکز آمار و اطلاعات راهبردی
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1396-1395

مشخصات عمومی شرکت‌های تعاونی خدماتی در پایان اسفند 1395-1396 (میلیون ریال)

شرح تعداد اعضا شاغلان سرمایه
تعاونی‌های ثبت شده(1)
1380 126721 339405 171622 1391322
1385 54012 922883 624257 13656381
1396 55287 927935 639684 14289060
تعاونی‌های در دست اجرا
1380 455 10717 3779 31872
1395 7424 114612 101423 1909420
1396 7083 110392 97961 1883985
تعاونی‌های فعال
1380 4349 155084 61560 622878
1395 19073 466351 235882 10444322
1396 18674 450687 237073 10987581
1) شامل تعاونی‌های فعال، غیر فعال و در دست اجرا میباشد.
اقتباس از داده‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - مرکز آمار و اطلاعات راهبردی - جدول 13-11 - مأخذ: سالنامه آماری کشور 1395+1396

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما