توریسم و گردشگری

  • مأخذ: https://www.laenderdaten.info/Asien/Iran/tourismus.php 
  • تاریخ ایجاد: 2017

توریست و درآمد ایران 1995-2017

خرج هر توریست درصد نسبت به BIP درآمد تعداد توریست سال
264€ 0,21 % 150,19 Mio € 568.000 1995
158€ 0,12 % 109,27 Mio € 693.000 1996
196€ 0,17 % 168,41 Mio € 860.000 1997
525€ 0,59 % 590,19 Mio € 1,12 Mio 1998
397€ 0,49 % 524,49 Mio € 1,32 Mio 1999
546€ 0,62 % 733,00 Mio € 1,34 Mio 2000
894€ 0,88 % 1,25 Mrd € 1,40 Mio 2001
1.072€ 1,2 % 1,70 Mrd € 1,59 Mio 2002
724€ 0,82 % 1,12 Mrd € 1,55 Mio 2003
632€ 0,69 % 1,05 Mrd € 1,66 Mio 2004
436€ 0,45 % 823,89 Mio € 1,89 Mio 2005
426€ 0,55 % 1,17 Mrd € 2,74 Mio 2006
641€ 0,56 % 1,42 Mrd € 2,22 Mio 2007
661€ 0,49 % 1,34 Mrd € 2,03 Mio 2008
765€ 0,55 % 1,62 Mrd € 2,12 Mio 2009
675€ 0,54 % 1,98 Mrd € 2,94 Mio 2010
533€ 0,43 % 1,79 Mrd € 3,35 Mio 2011
504€ 0,41 % 1,93 Mrd € 3,83 Mio 2012
522€ 0,71 % 2,49 Mrd € 4,77 Mio 2013
636€ 0,97 % 3,16 Mrd € 4,97 Mio 2014
821€ 1,2 % 4,30 Mrd € 5,24 Mio 2015
716€ 0,93 % 3,54 Mrd € 4,94 Mio 2016
        2017
      مأخذ:   https://www.laenderdaten.info/Asien/Iran/tourismus.php 

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما