توریسم و گردشگری

  • اقتاس از: داده‌های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري، گروه آمار دفتر برنامه ریزي و بودجه
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1395

19-27- تعداد گردشگران به تفکیک نوع گردشگر در کل کشور

1399 1398 1397 1396 1395 ویژگی موضوع
        136730004 جمع
نوع گردشگری
        4836826 ورودی خارجی
        127465378 (1) بومی
        4427800 خروجی
1- منظور از گردشگران بومی، گردشگران ورودي ایرانی به اقامتگاه هاي استان است ولی در استان هاي آذربایجان شرقی، اردبیل، قم، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی و مازندران علاوه بر گردشگران ورودي ایرانی به اقامتگاه هاي استان، گردشگران ورودي که در اقامتگاه ها اسکان نیافته اند و استان را ترك کرده اند نیز لحاظ شده است.
اقتباس از داده‌های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري، گروه آمار دفتر برنامه ریزي و بودجه - جدول 27-19- مأخذ: سالنامه آماری کشور 1395

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما