توریسم و گردشگری

  • اقتاس از: سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري.گروه آمار دفتر برنامه ریزي و بودجه
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1393-1395-1396

گردشگران خارجی وارد شده به كشور برحسب مرزهای ورودی 1375 - 1396 نفر

سال جمع مرز هوائی مرز زمینی مرز دریائی
1375 573445 168578 398437 6434
1385 2735000 ... ... ...
1389 3121283 628624 2474135 18524
1390 3294126 638557 2727373 27896
1393 5044412 1557018 3457823 29571
1394 (1)5181018 1681899 3315705 28142
1395 4911920 1702645 3180747 28528
  5113521 1522597 3563972 26955
1- در سال ١٣٩٤ ،تعداد 155272 نفرايراني مقيم خارج وارد کشور شده اند که نوع مرز ورودي آنها نامشخص است.
اقتباس از:  سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري.گروه آمار دفتر برنامه ریزي و بودجه - جدول 23-19- مأخذ: سالنامه »اری کشور 1393+1395+1396

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما