• اقتباس از: وزارت صنعت، معدن وتجارت. دفتر آمار و فرآوري داده‌ها
  • منبع آمار: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1396
8-5+8-6- میزان اشتغال و سرمایه‌گ‌اری(1) کارگاه‌های صنعتی دارای پروانه بهره برداری 1380-1396 (تعداد - میلیارد ریال)
جدول موضوع 1380 1385 1390 1392 1393 1394 1395 1396
8-5 میزان اشتغال کارگاههاي صنعتی داراي پروانه بهره‌برداري... بر حسب نوع فعالیت 74578 126155 109100 78659 83021 78999 89984 104431
8-6 سرمایه‌گذاری کارگاههاي صنعتی داراي پروانه بهره‌برداري... بر حسب نوع فعالیت 13033 77172 155962 152868 155552 180544 294816 293396
1- شامل پروانه‌های بهره‌برداری صادره جهت واحدهای جدید راه‌اندازی شده توسط واحدهای موجود و واحدهای فاقد جواز تأسیس می‌باشد.
مأخذ: - وزارت صنعت، معدن وتجارت. دفتر آمار و فرآوري داده‌ها - جدول‌های 5-8 و 6-8 - سالنامه آماری کشور 1396
پژوهشگر محترم!  داده‌های مرکز آمار کشورهای مختلف، جعلی و دستکاری شده است. لذا فقط می‌توان با قیاس آمارها تا اندازه‌ای به واقعیت نزدیک شد. این سایت امکان قیاس را برای شما فراهم کرده است.