• اقتباس از: دفتر صنعت، معدن و زیر بنائی
  • منبع آمار: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1394
8-9- تعداد کارگاه‌های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر بر حسب نحوه مالکیت، طبقات کارکن و استان(1) 1394
استان
خصوصی عمومی
جمع 10-49 نفر 50-99 نفر 100 نفر و بیشتر جمع 10-49 نفر 50-99 نفر 100 نفر و بیشتر
کل کشور 12785 8474 1973 2338 338 142 61 135
آذربایجان شرقی 734 496 114 124 29 17 3 9
آذربایجان غربی 257 196 31 30 12 2 4 6
اردبیل 132 104 16 12 8 5 2 1
اصفهان 1489 972 246 271 16 5 3 8
البرز 608 297 139 272 15 9 . 6
ایلام 29 23 4 2 1 1 . .
بوشهر 82 50 19 13 . . . .
تهران 1841 1094 328 418 45 2 13 30
هار محال و بختیاری 171 142 11 18 5 2 1 2
خراسان جنوبی 82 63 7 12 5 2 2 1
خراسان رضوی 853 533 143 177 21 7 2 12
خراسان شمالی 61 45 7 9 1 0 1 .
خوزستان 292 177 45 70 23 10 1 12
زنجان 213 117 36 60 9 5 2 2
سمنان 582 487 57 38 6 6 . .
سیستان و بلوچستان 119 100 11 8 3 2 . 1
فارس 490 353 60 77 7 3 . 4
قزوین 648 378 112 158 20 6 4 10
قم 392 276 61 55 8 3 2 3
کردستان 114 95 9 10 6 6 . .
کرمان 621 494 69 58 12 9 2 1
کرمانشاه 182 135 23 24 10 4 5 1
کهگیلویه و بویراحمد 26 17 4 5 5 2 1 2
گلستان 300 233 35 32 10 6 1 3
گیلان 473 330 63 80 11 5 4 2
لرستان 129 102 13 14 4 2 . 2
مازندران 559 374 90 95 16 8 3 5
مرکزی 545 297 119 129 13 3 4 6
هرمزگان 100 74 8 18 6 2 . 4
همدان 267 211 28 28 7 4 1 2
یزد 396 209 66 121 5 5 . .
1) اختلاف سرجمع با اجزا ، به این علت است که اطلاعات به صورت نمونه گیري جمع آوري و به کل کشور تعمیم داده شده است.
مأخذ: مرکز آمار ایران - دفتر صنعت، معدن و زیر بنائی - جدول 9-8 - سالنامه اماری کشور 1395
پژوهشگر محترم!  داده‌های مرکز آمار کشورهای مختلف، جعلی و دستکاری شده است. لذا فقط می‌توان با قیاس آمارها تا اندازه‌ای به واقعیت نزدیک شد. این سایت امکان قیاس را برای شما فراهم کرده است.