• اقتباس از: مرکز آمار ایران
  • منبع آمار: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1393
تعداد کارگاه‌ها و شاغلین 1393
% 1392 1391 موضوع
  تعداد کارکن تعداد کارگاه تعداد کارکن تعداد کارگاه  
  1279577 14697 1202523 13815 تعداد کارگاه‌های با ده نفرکارکن و بیشتر
97,8        
درصد مالکیت خصوصی
2,2         درصد مالکیت دولتی
18        
تعداد شاغلین کارگاه‌های با 10 تا 49 نفرکارکن
11,8        
تعداد شاغلین کارگاه‌های با 50 تا 99 نفرکارکن
79,2        
تعداد شاغلین کارگاه‌های با 100 نفرکارکن
37,2 افزایش  
1163859 میلیارد ریال
 
730903 میلیارد ریال
ارزش افزوده در کارگاه‌های دارای ده نفر و بیشتر
مأخذ: اقتباس از داده‌های مرکز آمار ایران - سالنامه آمار کشور 1393
پژوهشگر محترم!  داده‌های مرکز آمار کشورهای مختلف، جعلی و دستکاری شده است. لذا فقط می‌توان با قیاس آمارها تا اندازه‌ای به واقعیت نزدیک شد. این سایت امکان قیاس را برای شما فراهم کرده است.