• اقتباس از: دفتر صنعت، معدن و زیربنائی
  • منبع آمار: مرکز آمار ایران
  • تاریخ ایجاد: 1395
تعداد کارگاه‌های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر بر حسب نوع فعالیت، نحوه مالکیت و طبقات کارکن(1) 1375 -1395
عمومی خصوصی
سال
100 نفر و بیشتر 50-99 نفر 10-49 نفر جمع 100 نفر و بیشتر 50-99 نفر 10-49 نفر جمع
543 150 446 1436 786 954 10492 319890 1375
424 103 257 784 1205 1146 7852 10203 1380
238 81 207 526 1812 1775 11944 15531 1385
131 46 141 318 2212 2092 10340 14644 1390
110 43 109 261 2122 2157 10246 14525 1391
161 37 128 326 2338 2188 9845 14371 1392
137 55 168 360 2411 2077 9604 14092 1293
135 61 142 338 2338 1973 8474 12785 1394
1) ختلاف سرجمع با مجموع اجزا در سال 1375 مربوط به کارگاه هاي صنعتی 9-1 نفر کارکن می باشد که در جمع منظور شده است و در سایر سالها به این علت است که اطلاعات به صورت نمونه گیري جمع آوري و به کل کشور تعمیم داده شده است.
مأخذ: مرکز آمار ایران. دفتر صنعت، معدن و زیربنایی - سالنامه آمماری کشور 1395
پژوهشگر محترم!  داده‌های مرکز آمار کشورهای مختلف، جعلی و دستکاری شده است. لذا فقط می‌توان با قیاس آمارها تا اندازه‌ای به واقعیت نزدیک شد. این سایت امکان قیاس را برای شما فراهم کرده است.