• اقتباس از: دفتر صنعت، معدن و زیربنائی
  • منبع آمار: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1393
تعداد کارگاه‌های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر 1375 - 1392
کل کارگاه‌ها
سال
100 نفر و بیشتر 99 تا 50 نفر 49 تا 10 نفر جمع
1329 1104 10938 321326 (1)1375
1629 1249 8109 10987 1380
2050 1856 12151 16057 1385
2504 2185 11440 15129 (2)1388
2361 2229 10711 15301 (2)1389
2343 2138 10481 14962 1390
2232 2200 10355 14787 1391
2499 2225 9973 14697 1392
 
خصوصی
سال
100 نفر و بیشتر 99 تا 50 نفر 49 تا 10 نفر جمع
786 954 10492 319890 (1)1375
1205 1146 7852 10203 1380
1812 1775 11944 15531 1385
2318 2131 11275 15724 (2)1388
2213 2175 10559 14947 (2)1389
2212 2092 10340 14644 1390
2122 2157 10246 14535 1391
2338 2188 9845 14371 1392
 
عمومی
سال
100 نفر و بیشتر 99 تا 50 نفر 49 تا 10 نفر جمع
543 150 446 1436 (1)1375
424 103 257 784 1380
238 81 207 526 1385
186 55 165 405 (2)1388
148 54 153 354 (2)1389
131 46 141 318 1390
110 43 109 261 1391
161 37 128 326 1392
1) اختلاف سرجمع با اجزاء مروبط به کارگاه‌های صنعتی 1 ال 9 نفر کارکن میباشد که در جمع منظور شده است.
2) اختلاف سرجمع با اجزاء به این علت است نکه اطلاعات به صورت نمونه‌گیری جمع آوری و به کل کشور تعمیم داده شده است و اطلاعات بی پاسخ جانهی شده‌اند
مرکز آمار ایران - دفتر صنعت، معدن و زیربنائی - سالنامه آماری کشور 1393
پژوهشگر محترم!  داده‌های مرکز آمار کشورهای مختلف، جعلی و دستکاری شده است. لذا فقط می‌توان با قیاس آمارها تا اندازه‌ای به واقعیت نزدیک شد. این سایت امکان قیاس را برای شما فراهم کرده است.