• اقتباس از: شركت بازرگاني دولتي ايران
  • تاریخ ایجاد: 1393-1395
تعداد و ظرفیت سیلوهای دایر و انبار ذخیره کندم بر حسب نوع 1375 - 1395
نوع انبار ذخیره گندم
سیلوی گندم
سال
روباز سرپوشیده معمولی
ظرفیت تعداد ظرفیت تعداد ظرفیت تعداد
1200 13 499 67 1839 62 1375
1730 16 490 36 2709 91 1380
1900 16 538 42 2881 94 1385
1980 17 1078 67 2985 84 1390
1980 17 1098 68 3025 85 1393
مأخذ – شركت بازرگاني دولتي ايران - سالنامه آماری کشور 1393
1980 17 1118 69 3115 88 1394
1980 17 1118 69 3115 88 1395
مأخذ – شركت بازرگاني دولتي ايران - سالنامه آماری کشور 1395
پژوهشگر محترم!  داده‌های مرکز آمار کشورهای مختلف، جعلی و دستکاری شده است. لذا فقط می‌توان با قیاس آمارها تا اندازه‌ای به واقعیت نزدیک شد. این سایت امکان قیاس را برای شما فراهم کرده است.