• منبع آمار: سازمان تأمين اجتماعي. دفتر آمار و محاسبات اقتصادى و اجتماعي
  • تاریخ ایجاد: 1365-1381
کارگاه‌هاى تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعى برحسب نوع بيمه در پايان اسفند 1365-1381
      دولتی غیر دولتی
سال جمع کل جمع قراردادى غيرقراردادى غیر قراردادی
1365 246941 7108 161 6947 239833
1370 438247 12659 248 12411 425588
1375 662703 15224 737 14487 647479
1378 778262 16477 927 15550 761785
1379 770302 16867 1070 15797 753435
1380 802402 17195 1345 15850 785207
1381 904805 17448 1412 16036 887357
مأخذ - سازمان تأمين اجتماعي. دفتر آمار و محاسبات اقتصادى و اجتماعي.
پژوهشگر محترم!  داده‌های مرکز آمار کشورهای مختلف، جعلی و دستکاری شده است. لذا فقط می‌توان با قیاس آمارها تا اندازه‌ای به واقعیت نزدیک شد. این سایت امکان قیاس را برای شما فراهم کرده است.