• اقتباس از: دفتر صنعت، معدن و زیربنائی
  • منبع آمار: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1393
مشخصات سردخانه‌های کشور بر حسب نوع سالن 1393
سالن دو مداره سالن یک واره بالای صفر سالن یک مداره زیر صفر
تعداد سردخانه
سال
ظرفیت اسمی (تن) حجم (متر مکعب) مساحت (متر مربع) تعداد حجم (متر مکعب) مساحت (متر مربع) تعداد حجم (متر مکعب) مساحت (متر مربع) تعداد
1167618 959163 215404 768 2590863 623500 2591 640795 145892 499 429 1387
1520077 1101817 246429 743 4250333 938887 3295 811753 188115 477 537 (1)1390
1) اختلاف کل کشور و مجموع استان ها به علت در دسترس نبودن آمار 4 استان خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کهگیلویه و لرستان می باشد.
مأخذ: مرکز آمار ایران. دفترصنعت، معدن و زیربنایی - سالنامه آماری کشور 1393
پژوهشگر محترم!  داده‌های مرکز آمار کشورهای مختلف، جعلی و دستکاری شده است. لذا فقط می‌توان با قیاس آمارها تا اندازه‌ای به واقعیت نزدیک شد. این سایت امکان قیاس را برای شما فراهم کرده است.