آب

  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1396

گزیده اطلاعات آبـی 1396-1395

گزیده اطلاعات در سـال آبـی 96-1395، میـزان تخلیه سالانه منابع آب زیرزمینی حدود 60592 میلیون متـر مکعـب بوده است. که نسبـت بـه سـال آبـی 95 -1394 ،1/1 درصــد کاهش داشتـه است. لازم بـه ذکـر اسـت کـه از میـان 6 حـوضه آبریز اصلی، فـلات مـرکـزي بـا 50,3 درصـد بیشترین تخلیه سالانه را داشته است.

در ســـال 1396 ،آب ورودي بــــــه ســـدهاي مخزنی بزرگ 33796 میلیــــون متـر مکعـب بـوده که نسبت به سال گذشتـه 17,0 درصــد کاهش داشتــــه اســت. در ایــن ســال 28608 میلیــون متــر مکعـب از آب سـدهاي مخزنی بزرگ مصرف شده است که 69,0 درصد آن به مصارف کشاورزي اختصاص دارد.

در این سال بیش از 7603 میلیون مترمکعب آب در شرکتهاي آب و فاضلاب کشور (شهري و روستایی) تولید شده که حدود 5609 میلیون متر مکعب آن به فروش رسیده است. میزان فروش آب نسبت به سال گذشته 3 درصد افزایش داشته است. این در حالی است که میزان تولید آب نسبت به سال 1395، 2,4 درصد افزایش داشته است.

در سال 1396 بیش از 21 میلیون و 835 هزار فقره انشعاب آب شهري و روستایی وجود داشته که نسبت به سال گذشته 2,9 درصد افزایش نشان میدهد. از این تعداد، حدود 16 میلیون و 271 هزار فقره انشعاب مربوط به نقاط شهري بوده که نسبت به سال گذشته 2,8 درصد افزایش داشته است.

در سال 1396 ،مؤسسات تابع وزارت نیرو 133934 میلیون کیلووات ساعت تولید ناخالص برق داشته‌اند که در حدود 47,1 درصد آن در نیروگاههاي بخاري تولید شده است. همچنین مقدار تولیـد ناخالص برق 6,5 درصـد نسبت بـه سال گذشته افزایش داشته است.

در ایـن سـال 255026 میلیـون کیـلووات سـاعـت از فروش داخلی انرژي برق در اختیار 34 میلیون و 836 هزار مشترك قـرار گرفتـه که مقدار برق فروخته شده حدود 7,4 افزایش و تعداد مشترکین برق نسبت به سال گذشته حدود 3,0 درصد افزایش داشته است.

از تعداد کل مشترکین برق در سـال 1396، 80,7 درصــد مشترکیـن خـانگـی، 4,6 درصد عمومی، 1,2 درصـد کشـاورزي و 0,7 درصد صنعتـی بـودهاند. همچنیــن در ایــن سـال 32,7 درصـد از بـرق فـروختـه شده صـرف مصـارف خانگـی، 33,0 درصـد صنعتـی، 15,4 درصد کشـاورزي، 9,5 درصد عمومی و 2,0 درصد روشنایی معابر شده است.

در پایان سال 1396 ،تعداد 57030 روستا (حدود 4,5 میلیون خانوار روستایی) داراي برق بودهاند که نسبت به سال قبل 0,4 درصد افزایش داشته است.

سالنامه آماری کشور 1396

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما