آب

9-3- بیلان آب سدهاي مخزنی بزرگ بر حسب سازمان هاي آب منطقه‌اي (میلیون متر مکعب) 1380-1396

سال
آب ورودی(2)
آب خروجی(2) مصارف آب(3)
جمع از مجاری توبین‌ها برای تولید برق سایر(4) جمع کشاورزی شرب صنعت سایر(5)
1380 30400 27311 18386 8925 11467 8819 1209 382 1058
1385 50873 54716 44913 9803 17157 13233 2276 589 1059
1390 33740 32822 17122 15700 25675 16175 2226 855 6419
1392 30048 31620 46742 x 27894 18489 3005 867 5164
1393 28223 30409 41233 - 26313 17880 2859 761 4813
1394 36155 30567 43461 - 25585 16703 3043 739 5099
1395 40695 39816 49268 - 30301 19694 3182 700 6724
1396 33795,8 37251(6) 46993 - 28608.1(6) 19654,9 3202,3 697,7 5106,2
1- اطلاعات این گزارش براي 168 سد مخزنی بزرگ (طبق تعریف ICOLD (با حجم مخزن 9,48 میلیارد مترمکعب تقریبا معادل 95 درصد حجم کل سدهاي در دست بهره برداري میباشد.
2- حجم کل ورودي و خروجی با حذف تاُثیرات سري بودن سدهاي (لتیان و ماملو در استان تهران)، (شهید عباسپور،کارون 3،کارون 4 ،مسجدسلیمان و گتوند علیا در استان خوزستان)، (درودزن و ملاصدرا در استان فارس)،(سیمره در استان ایلام و کرخه در استان خوزستان)،(گلستان، بوستان، و وشمگیر در استان گلستان)، ( چاه نیمه 1،2،3 و چاه نیمه 4 در استان سیستان و بلوچستان)، (اکباتان و آبشینه در استان همدان)، (سلیمان شاه و گاوشان در استان کرمانشاه) و (ارس و خداآفرین در استان آذربایجان شرقی) محاسبه شده است. ضمناً حجم آب ورودي در اکثر سدها بصورت محاسباتی و از طریق موازنه تغییرات حجم مخزن و میزان خروجیهاي سد محاسبه میگردد.
3- میزان آب درج شده جهت مصارف مختلف، حجم آب رها شده به منظور مصارف مختلف از هر سد میباشد و با توجه به موقعیت مکانی سدها و فاصله آنها تا محل مصرف بخصوص در مصارف بخش کشاورزي، حجم آب رها شده به منظور کشاورزي با میزان آب تحویلی به این بخش به دلیل عوامل مختلف از جمله حوضه میانی، برداشت بین راهی، نفوذ، تبخیر و غیره متفاوت میباشد در ضمن آب شرب صرفا حجم آب تخلیه شده از سد جهت همین منظور میباشد.
4- سایر خروجیها شامل تبخیر، سرریز، دریچههاي آبگیري سد، تخلیه رسوب، پمپاژ مستقیم از مخزن، زهکش و نشت میباشد. در ضمن اختلاف سرجمع با اجزاء به دلیل زنجیرهاي بودن برخی سدها میباشد.
5- سایر مصارف شامل آب بهنگام پایداري جریان آب رودخانه و... میباشد
6- عمده اختلاف ما بین مصارف (6,28 میلیارد مترمکعب) با خروجی خالص (2,37 ملیارد مترمکعب) مربوط به خروجی سدهاي مرزي براي کشور همسایه، تبخیر از کلیه سدها و سرریزها و سایر خروجیهاي غیرمصرفی میباشد. الف- سدهاي ارس، بوکان، زاینده رود، طالقان، کرج، کرخه، گلپایگان، گاوشان و کوثر علاوه بر تأمین مصارف در استان ذکر شده در جدول فوق، مصارفی نیز در استانهاي دیگر دارند. ب- سد سیمره در استان ایلام واقع شده و متولی آن در حال حاضر شرکت توسعه منابع آب و نیروي ایران است ولی به دلیل ارتباط آبی که با سد کرخه دارد، در استان خوزستان آمده است. ج- سد کوچري در استان اصفهان واقع شده و متولی آن شرکت آب منطقهاي تهران میباشد ولی به دلیل تامین آب شرب شهر قم که عمده مصرف این سد میباشد، در استان قم آمده است.
مأخذ: وزارت نیرو - شرکت مدیریت منابع آب ایران - دفتر بهره برداري و نگهداري از سدها - جدول 3-9- سالنامه آماری کشور 1396

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما