آب

تعداد سدهای مخزنی کشور بر حسب دستگاههای اجرائی و به تفکیک نوع 1367

ساخته شده
دستگاه اجرائی
خاکی بتونی جمع
18 9 27 کل
2 0 2 سازمان منطقه‌ای آذربایجان غربی
5 0 5 سازمان آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی
0 1 1 سازمان آب منطقه‌‌ای اصفهان
0 0 0 سازمان آب منطقه‌ای یزد
2 2 4 سازمان آب منطقه‌ای تهران
0 2 2 سازمان آب منطقه‌ای خوزستان
0 1 1 سازمان آب منطقه‌ای خراسان
1 0 1 سازمان اب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان
0 1 1 سازمان آب منطقه‌ای گیلان
1 0 1 سازمان آب منطقه‌ای مازندران
1 1 2 سازمان آب منطقه‌ای غرب
1 0 1 سازمان آب منطقه‌ای فارس
0 0 0 سازمان آب منطقه‌ای کرمان
5 1 6 سازمان آب منطقه‌ای هرمزگان
  مأخذ: سازمان سرمایه‌گذاری و ذخایر - امور آب - دفتر فنی آب - درج در سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما