انرژی-عمومی

  • اقتاس از: ترازنامه انرژی، وزارت نیرو، معاونت امور برق و انرژی
  • تاریخ ایجاد: 1396

عرضه کل انرژی اولیه، مصرف نهایی، تولید انرژی اولیه و واردات انرژی (میلیون بشکه معادل نفت خام)

سال عرضه كل انرژی اولیه** مصرف نهایی انرژی تولید انرژی اولیه واردات انرژی
1380 940 640 1766 55
1381 1008 692 1741 80
1382 1067 725 1984 118
1383 1158 779 2140 99
1384 1213 856 2233 98
1385 1331 932 2312 122
1386 1430 1089 2426 119
1387 1482 1114 2428 134
1388 1544 1033 2444 120
1389 1537 1034 2507 135
1390 1593 1054 2540 114
1391 1600 1060 2200 49
1392 1667 1107 2207 60
1393 1799 1137 2368 76
*1394 1797 1121 2416 93
1395 1809 1185 2902 75
1396 1852 1195 3061 64
مأخذ: ترازنامه انرژی، وزارت نیرو، معاونت امور برق و انرژی
*سال پایه در این سال توسط بانك مركزی تغییر نموده است.
بر اساس ترازنامه انرژی سال 1396، اعداد سال‌های 1388 تا 1395 به‌روز شده‌اند.

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما