انرژی-عمومی

  • اقتاس از: سازمان برق ایران - دفتر برنامه ریزی برق - گروه آمار
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1367

تولید، سوخت و بازده واحدهای حرارتی مؤسسات تابعه وزارت نیرو 1367-1363

1367 1366 1365 1364 1363 شرح
43775 34164 31528 31170 28344 تولید واحدهای حرارتی (میلیون کیلو وات ساعت)
102696 96930 88550 89216 79823 سوحت مصرفی (میلیارد کیلو کالری)
1517 1480 1641 2191 1622 گازوئیل (میلیون لیتر)
3839 3559 4150 3568 3183 نفت کوره (میلیون لیتر)
5730 5451 3856 3993 3885 از (میلیون متر مکعب)
2816 3837 2809 2862 2816 سوخت مصرفی به اذاء یک کیلیو وات ساعت تولید (کیلو کالری)
30,5 30,3 30,6 30,0 30,5 راندمان کلی واحدهای حرارتی (درصد)
مأخذ: سازمان برق ایران - دفتر برنامه ریزی برق - گروه آمار - درج در سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما