انرژی-عمومی

  • اقتاس از: ترازنامه انرژی، وزارت نیرو، معاونت امور برق و انرژی
  • تاریخ ایجاد: 1396

شاخص شدت انرژی کل کشور

سال* شدت عرضه انرژی اولیه (بشکه معادل نفت خام به میلیون ریال) شدت مصرف نهایی انرژی (بشکه معادل نفت خام به میلیون ریال)
1378 0,23 0,15
1379 0,23 0,16
1380 0,23 0,16
1381 0,23 0,16
1382 0,22 0,15
1383 0,23 0,16
1384 0,23 0,16
1385 0,24 0,17
1386 0,24 0,17
1387 0,25 0,17
1388 0,26 0,18
1389 0,25 0,17
1390 0,25 0,17
1391 0,27 0,18
1392 0,28 0,19
1393 0,29 0,19
*1394 0,29 0,19
1395 0,27 0,18
1396 0.27 0.17
*سال پایه در این سال توسط بانك مركزی تغییر نموده است.
مأخذ: ترازنامه انرژی، وزارت نیرو، معاونت امور برق و انرژی
*بر اساس ترازنامه انرژی سال 1396 اعداد سال‌های 1391 تا 1395 به‌روز شده‌اند.

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما