برق

  • نویسنده: دکتر ابراهیم رزاقی
  • اقتاس از: ترازنامه انرژی سال ۱۳۷۳، وزارت نیرو - دفتر برنامه ریزی انرژی - دیماه ۱۳۷۴ - صفحه ۱۱۶ و ۱۱۸

قدرت عملی تولید برق و سهم انواع نیروگاه‌ها در مجموع قدرت نصب شده

درصد سهم انواع نیروگاه‌ها در قدرت عملی قدرت عملی تولید برق کشور (مگاوات)  
دیزلی گازی بخار برق آبی جمع دیگر مؤسسات وزارت نیرو سال
19,2 7,7 40,4 32,7 1514 665 849 1346
8,9 27,8 32,3 31,0 6804 1534 5270 1356
--- --- --- --- 10938 1898 9040 1361
6,4 26,0 53,0 14,6 14390 2865 11525 1367
3,8 (1)30,0 54,7 11,5 20566 3645 16921 1372
3,2 (2)32,5 51,3 10,0 23064 3645 19419 1373
1 و 2- شامل توبین گاز و بخش گاز سیکل‌های ترکیبی
 مأخذ: ترازنامه انرژی سال ۱۳۷۳، وزارت نیرو - دفتر برنامه ریزی انرژی - دیماه ۱۳۷۴ - صفحه ۱۱۶ و ۱۱۸ - از کتاب آشنائی با اقتصاد ایران - دکتر ابراهیم رزاقی

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما