برق

  • اقتاس از: سازمان برق ایران - دفتر برنامه ریزی برقث - گروه آمار
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1368

طول انواع خطوط انتقال نیروی برق کشور 1367-1363 (کیلومتر مدار)

63 و 66 کیلو ولت
132 کیلو ولت 230 کیلو ولت 400 کیلو ولت سال
11732 5605 8266 4456 1363
12271 5855 8656 4917 1364
13886 5916 9303 5730 1365
15618 6968 10099 5714 1366
16883 7612 10081 5714 1367
مأخذ: سازمان برق ایران - دفتر برنامه ریزی برقث - گروه آمار - درج در سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما