برق

  • مأخذ: Länderdateien.info - 2017
  • تاریخ قرائت: 29.5.2021

اطلاعات مقایسه‌ای در مورد نفت و گاز ایران و اروپا

برق پر مجموع یران - مصرف هرفرد اروپا - مصرف هر فرد
مصرف داخلی 236,30 Mrd kWh 2.849,94 kWh 5.510,84 kWh
تولید 272,30 Mrd kWh 3.284,13 kWh 5.925,05 kWh
واردات 4,22 Mrd kWh 50,91 kWh 729,91 kWh
صادرات 6,82 Mrd kWh 82,28 kWh 707,82 kWh
نفت خام بارل ایران - مصرف هر فرد ایران - مصرف هر فرد
تولید 4,25 Mio bbl 0,051 bbl 0,005 bbl
صادرات 750.200,00 bbl 0,009 bbl 0,004 bbl
گاز متر مکعب ایران - مصرف هر فرد ایران - مصرف هر فرد
مصرف داخلی 206,90 Mrd m³ 2.495,36 m³ 903,37 m³
تولید 214,50 Mrd m³ 2.587,02 m³ 456,59 m³
واردات 3,99 Mrd m³ 48,16 m³ 854,05 m³
صادرات 11,64 Mrd m³ 140,39 m³ 398,74 m³
Länderdateien.info - 2017 - gelesen - 29.5.2021

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما