تولید و مصرف نفت و گاز صنعتی

تولید و مصرف نفت و گاز صنعتی

  • مأخذ: Statista.com
  • تاریخ ایجاد: 9.9.2020

مقدارذخیره اثبات شده گاز در ایران 1980-2018

مقدار به میلیارد متر مکعب سال #
13,3 1980 1
13,3 1982 2
13,2 1984 3
13,2 1986 4
13,4 1988 5
16,1 1990 6
19,6 1992 7
19,6 1994 8
21,7 1996 9
22,8 1998 10
24,6 2000 11
25,2 2002 12
26 2004 13
25,4 2006 14
28 2008 15
31,3 2010 16
31,9 2012 17
32,1 2014 18
31,8 2016 19
32 2018 20
مأخذ: Statista.com قرائت شده در 9.9.2020

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما