تولید و مصرف نفت و گاز صنعتی

تولید و مصرف نفت و گاز صنعتی

  • نویسنده: دکتر ابراهیم رزاقی
  • اقتاس از: کتاب آشنائی با اقتاصد ایران - صفحه 326

مقایسه نسبت درآمد نفت با برخی پرآمدها و دریافتی‌ها (ارقام درصد)

درآمد ارزی نفت از دریافت‌های ارزی کشور (1) درآمد نفت از دریافت‌های دولت درآمد نفت از درآمد ناخالص ملی سال درآمد ارزی نفت از دریافت‌های ارزی کشور درآمد نفت از دریافت‌های دولت درآمد نفت از درآمد ناخالص ملی سال
86,5 38,8 14,6 1367 25 21,2 0,1 1333
86,7 47,7 19,2 1368 67 62 6 1335
89,0 59,9 20,5 1369 73 58 7 1340
81,9 51,1 20,3 1370 76 64 11 1345
81,4 52,0 19,6 1371 77 44 14 1350
74,2 72,5 19,7 1372 79,4 69,1 35,9 1355
73,8 73,4 18,5 1373 80,8 34,6 32,1 1360
82,2 70,9 16,7 1374 83,7 24,4 11,6 1365
86,1 66,5 16,3 1375 89,2 35,2 13,6 1366
84,2 58,1 13,2 1376        
75,7 38,9 6,9 1377        
82,5 48,0 10,7 1378        
1- از سال 1365 درآ»د ارزی نفت با درآمد ارزی جاری کشور مقایسه شده است.
مأخذ: آشنائی با اقتاصد ایران - صفحه 326 - دکتر ابراهیم رزاقی

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما