تولید و مصرف نفت و گاز صنعتی

تولید و مصرف نفت و گاز صنعتی

مصرف گاز در ایران 1965-2020

مقدار به میلیارد متر مکعب سال
0,8 1965
2,6 1970
4,5 1980
22,8 1990
59,4 2000
144,4 2010
233,1 2020
Quelle: Statista - قرائت در 13.10.2021

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما