تولید و مصرف نفت و گاز صنعتی

تولید و مصرف نفت و گاز صنعتی

  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1395

گزیده اطلاعات 1395

در سال 1395 مقدار صادرات نفت خام 777714 هزار بشکه بوده، که در مقایسه بـا سـال قبـل 6/48 درصـد افـزایش داشـته اسـت. همچنین در این سال میزان صادرات فراورده‌هاي نفتی بـا کـاهش 9/17 درصدي نسبت به سال گذشته به طور متوسـط 23 میلیـون لیتر در روز بوده است. در سال 1395 متوسط تولید برخی فراورده‌هاي نفتی برحسب متـر مکعب در روز در کـل پالایشگـاه‌هاي کشـور عبارت است از: گاز مـایع 9068 ، بنـزین مـوتـور 62177 ، نفـت سفیـد 20710 و نفت گـاز 80339 که در مقایسه با سال قبل به ترتیب 5/10،- .داشته‌اند تغییر درصد-8/3 و 3/2 ،-8/4 در سال 1395 نفت گاز با مصرف 28131 هزار مترمکعب در سال بیشترین سهم در بین فراورده‌هاي نفتی را داشته است همچنین بنزین موتور با مصرف سالانه 25762 هزار مترمکعب در رتبه دوم قرار داشته است. در سال 1395 مقدار واردات بنزین موتور با 3/47 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 3067 میلیون لیتر رسیده است. در سال 1395 تعداد 1085 شهر گاز رسانی شده و 25 شهر در حال گازرسانی بوده است. مقـدار کـل تـولیـدات شــرکـت ملـی صنـایــع پتـروشیمــی بــا 1/9 درصــد افـزایـش نسبت به سـال قبـل بـه مقـدار 50624 هزار تن در سال 1395 رسیده اسـت. از ایـن میـزان مقـدار 20851 هـزار تـن بـه ارزش 9803 میلیـون دلار صـادر شـده است که مقدار و ارزش آن نسبت به سال گذشته، به ترتیب معادل 7/11 و 3/4 درصــد افزایش داشته است.

سالنامه آماری کشور 1395

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما