تولید و مصرف نفت و گاز صنعتی

تولید و مصرف نفت و گاز صنعتی

  • اقتاس از: وزارت نفت. معاونت برنامه‌ریزي
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1396

نفت خام تصفیه شده در پالایشگاه‌های داخلی(1) 1366-1362 (هزاربشکه)

1366 1365 1364 1363 1362 پالایشگاه
230.680 227.030 261.830 250.755 227.395 جمع
93.805 100.010 110.814 104.025 96.360 اصفهان
6.935 4.745 8.884 8.030 2.190 باختران
23.360 32.485 30.947 30.295 26.280 تبریز
85.410 68.985 88.615 87.235 80.300 تهران
14.600 14.235 16.438 14.965 16.425 شیراز
6.570 6.570 6.132 6.205 5.840 لاوان (مجتمع تقطیر)
1- به علت جنگ پالایشگاه آبادان فعالیت نداشته است.
مأخذ: وزارت نفت - اداره آمار و بررسی گزارش‌های نفتی بین‌المللی - درج شده در سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368
        

7-1- نفت خام تصفیه شده در پالایشگاه‌های داخلی 1380-1396 (هزاربشکه)

1396 1395 1394 1390 1380 پالایشگاه
624.880 624.880 624880(1) 570.130 501.510 جمع
142.350 142.350 142.350 127.750 ... آبادان
83.950 83.950 83.950 91.250 ... اراک
103.660 103.660 103660(1) 73.000 ... اصفهان
116.800 116.800 116.800 116.800 ... بندرعباس
40.150 40.150 40.150 40.150 ... تبریز
91.250 91.250 91.250 80.300 ... تهران
20.440 20.440 20440(1) 14.600 ... شیراز
8.030 8.030 8.030 8.030 ... کرمانشاه
18.250 18.250 18.250 18.250 ... لاوان (مجتمع تقطیر)
43.800 43.800 x x ... میعانات گازی ستاره خلیج فارس
1-اطلاعات توسط دستگاه ذيربط تجدید نظر شده است.
مأخذ: وزارت نفت. معاونت برنامه‌ریزي - 7-1- سالنامه آماری کشور 1396

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما