تولید و مصرف نفت و گاز صنعتی

تولید و مصرف نفت و گاز صنعتی

  • اقتاس از: وزارت نفت - معاونت برنامه ریزی
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1396

7-17- مقدار کل تولیدات(1) شرکت ملی صنایع پتروشیمی برحسب گروه محصولات 1375-1395 (هزار تن)

1395 1394 1393 1392 1391 1385 1380 1375 گروه محصول
50624 46408 44511 40574 41063 (2)18000 12543 10007 جمع
6133 5708 5325 4923 4637 1396 780 594 پلیمر
21266 15498 14782 13097 12933 5178 3070 2262 شیمیائی
3343 2825 3086 3390 3323 1241 1032 407 آروماتیک
(3)14569 13680 12622 11471 11734 5787 2911 2293 سوخت
5312 8737 8696 7693 8436 4398 4750 4451 کود و سموم و مواد وابسته
1) مصرف داخلی مجتمعها را نیز، شامل میشود.
2) شامل مجتمعهاي موجود و سه مجتمع واگذار شده اراك، اصفهان و خارك میباشد.
3) شامل خوراك و سوخت می باشد.
مأخذ: وزارت نفت - معاونت برنامه ریزی - جدول 17-7 - سالنامه آماری کشور 1395
 

7-12- مقدار کل تولیدات(1) شرکت ملی صنایع پتروشیمی برحسب گروه محصولات 1396 (هزار تن)

              1396 گروه محصول
              53624 جمع
              6890 پلیمر
              22683 شیمیائی
              3292 آروماتیک
              14903 سوخت
              5856 کود و سموم و مواد وابسته
1) مصرف داخلی مجتمع‌ها را نیز، شامل میشود.
مأخذ: وزارت نفت - معاونت برنامه ریزی - جدول 12-7 - سالنامه آماری کشور 1396

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما