تولید و مصرف نفت و گاز صنعتی

تولید و مصرف نفت و گاز صنعتی

  • اقتاس از: وزارت نفت - معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1393

7-3- متوسط تولید انواع فرآورده‌های نفتی پالایشگاه‌ها 1375-1396 (متر مکعب در روز)

1393 1392 1391 1390 1389 1385 1380 1380 1375 فرآورده
--- --- --- --- --- (1)257313 (1)245891 (1)245891 206752 جمع
9476 10367 10303 10120 8427 8016 8298 8298 7341 گاز مایع
64888 71216 70183 54820 45215 (1)44664 (1)37128 (1)37128 28321 بنزین موتور
21640 23739 23437 20199 21664 21048 27160 27160 25221 نفت سفید
83857 91982 91012 80352 75527 80473 70879 70879 57870 نفت گاز
73045 80136 79087 65643 67015 76205 80152 80152 68650 نفت کوره
--- --- --- --- --- 3600 3098 3098 2323 سوخت‌های جت
--- --- --- --- --- --- 1221 1221 1098 روغن‌های موتور و صنعتی
--- --- --- --- --- 859 8284 8284 7593 قیر
--- --- --- --- --- 24107 10382 10382 8337 سایر فرآورده‌ها(2)
1) بنزین موتور، شامل بنزین پایه، MTBE ، بنزین سوپر مصرفی و.... می‌باشد که MTBE و بنزین سوپر مص۲رفی در سرجمع به حساب نیامده است.
2) سایر فرآورده‌ها، شامل فرآورده‌های نیمه نهائی، گاز، هیدروژن و گوگرد نمی‌باشد.
مأخذ: وزارت نفت - معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری - سالنامه آماری کشور 1393
 

7-3- متوسط تولید انواع فرآورده‌های نفتی پالایشگاه‌ها 1394-1396 (متر مکعب در روز)

          1396 1395 1395 1394 فرآورده
          ... ... ... ... جمع
          10774 9068 9068 10135 گاز مایع
          81911 62177 62177 67872 بنزین موتور
          17035 20710 20710 20061 نفت سفید
          84795 80339 80339 87606 نفت گاز
          56853 69942 69942 72302 نفت کوره
          ... ... ... ... سوخت‌های جت
          ... ... ... ... روغن‌های موتور و صنعتی
          ... ... ... ... قیر
          ... ... ... ... سایر فرآورده‌ها(2)
1) بنزین موتور، شامل بنزین پایه، MTBE ، بنزین سوپر مصرفی و.... می‌باشد که MTBE و بنزین سوپر مص۲رفی در سرجمع به حساب نیامده است.
2) سایر فرآورده‌ها، شامل فرآورده‌های نیمه نهائی، گاز، هیدروژن و گوگرد نمی‌باشد.
مأخذ: وزارت نفت - معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری - جدول 3-7- سالنامه آماری کشور 1393

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما