تولید و مصرف نفت و گاز صنعتی

تولید و مصرف نفت و گاز صنعتی

  • اقتاس از: وزارت نفت - معاونت برنامه ریزی
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1396-1395

 متوسط تولید گاز غنی برحسب منبع تولید 1380 - 1396 (میلیون متر مکعب در روز)

1396 1395 1394 1393 1392 1390 1385 1380 منبع تولید
844,91 778,57 (1)714,5 (1)683 (1)634 631 464 312 جمع
102,02 96,59 (1)77,2 78 76 104 96 88 گاز همراه نفت
27,80 27,45 (1)28,7 29 30 30 38 51 گاز کلاهک
715,09 654,53 (1)608,6 (1)576 (1)527 497 330 172 گاز میادین مستقل گار
1- اطلاعات توسط دستگاه ذی ربط تجدید نظر شده است.
مأخذ: وزارت نفت - معاونت برنامه ریزی - جدول 7-7- سالنامه آماری کشور 1395-1396

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما