تولید و مصرف نفت و گاز صنعتی

تولید و مصرف نفت و گاز صنعتی

  • اقتاس از: وزارت نفت - معاونت برنامه ریزی
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1396-1395

7-14+7-9- روستاهای(1) گاز رسانی شده، خانوارهای تحت پوشش و روستاهای در حال گازرسانی تا پایان سال 1375-1396

روستاهای در حال گاز رسانی(3)
روستاهای گاز رسانی شده(2)
سال
تعداد خانوار تعداد
... ... (4)126 1375
... ... (4)393 1380
(4)2250 ... (4)4177 1385
(4)4715 (4)2735941 (4)12206 1391
4338 (4)31277293 (4)14115 1392
5024 (4)3328142 (4)15878 1393
5514 400308 20408 1394
4303 4336666 23206 1395
5000 4372459 25793 1396
1) تعداد روستاها بر اساس تعاریف وزارت نفت می باشد.
2) شامل تمام روستاهایی است که حداقل بخش هایی از آن مصرف کنندگان گاز می باشد.
3) شامل روستاهایی می باشد که عملیات اجرایی گازرسانی در آن شروع شده است.
4) اطلاعات توسط دستگاه ذیربط تجدیدنظر شده است.
مأخذ: وزارت نفت - معاونت برنامه ریزی - جدول 14-7+7-9 - سانامه آماری کشور 1395+1396

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما