تولید و مصرف نفت و گاز صنعتی

تولید و مصرف نفت و گاز صنعتی

  • اقتاس از: وزارت نفت - معاونت برنامه ریزی
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1395

 شهرهای(1) گاز رسانی شده، خانوارهای تحت پوشش و شهرهای در حال گاز رسانی در پایان سال 1395

شهرهای در حال گاز رسانی(3)
شهرهای گاز رسانی شده(2)
سال
تعداد خانوار تعداد
69 ... (4)243 1375
79 ... (4)414 1380
82 11457949 (4)705 1385
... 16926979 (4)1002 1391
... 17925615 (4)1025 1392
46 18845340 (4)1041 1393
50 19602000 1063 1394
25 20491231 1085 1395
       
1) تعداد شهر بر اساس تعاریف وزارت نفت می باشد.
2) شامل تمامی شهرهایی است که حداقل بخشهایی از آن مصرفکننده گاز میباشد.
3) شامل شهرهایی میباشد که عملیات اجرایی گازرسانی در آن شروع شده است.
4) اطلاعات توسط دستگاه ذیربط تجدیدنظر شده است.
مأخذ: وزارت نفت - معاونت برنامه ریزی - جدول 13-7 - سالنامه آماری کشور 1395

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما