تولید و مصرف نفت و گاز صنعتی

تولید و مصرف نفت و گاز صنعتی

  • اقتاس از: وزارت نفت - معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1395
صادرات مستقیم نفت خام و فرآورده‌های نفتی 1375 - 1393
1393 1392 1391 1390 1389 1385 1380 1375 شرح
490086 586081 658132 741939 737676 887881 730000 930006 نفت خام (هزار بشکه)
19 16 16 14 13 42 42 28 فرآورده‌های نفتی (میلیون لیتر در روز)
مأخذ: وزارت نفت - معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری - جدول 3-7 - سالنامه آماری کشور 1393
         
صادرات مستقیم نفت خام و فرآورده‌های نفتی 1394 - 1395
            1395 1394 شرح
            777714 523392 نفت خام (هزار بشکه)
            23 28 فرآورده‌های نفتی (میلیون لیتر در روز)
مأخذ: وزارت نفت - معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری - جدول 3-7 - سالنامه آماری کشور 1395

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما