تولید و مصرف نفت و گاز صنعتی

تولید و مصرف نفت و گاز صنعتی

  • اقتاس از: *بر اساس ترازنامه انرژی سال 1396 اعداد سال‌های 1391 تا 1395 به‌روز شده‌اند.*بر اساس ترازنامه انرژی سال 1396 اعداد سال‌های 1391 تا 1395 به‌روز شده‌اند.
  • مأخذ: ترازنامه انرژی، وزارت نیرو، معاونت امور برق و انرژی
  • تاریخ ایجاد: 1396

مصرف نهایی گاز طبیعی (ميليون متر مكعب)

سال* مقدار
1355 2742
1356 2808
1357 2200
1358 2512
1359 2118
1360 2611
1361 3612
1362 4138
1363 5123
1364 4975
1365 4713
1366 5402
1367 5583
1368 8850
1369 12299
1370 16092
1371 17947
1372 20968
1373 23825
1374 28111
1375 26814
1376 29211
1377 29178
1378 34498
1379 36682
1380 37897
1381 43234
1382 47306
1383 50833
1384 54612
1385 63348
1386 74758
1387 75434
1388 82490
1389 88865
1390 103506
1391 100194
1392 105231
1393 112056
1394 113858
1395 122042
1396 121239.5
مأخذ: ترازنامه انرژی، وزارت نیرو، معاونت امور برق و انرژی
*بر اساس ترازنامه انرژی سال 1396 اعداد سال‌های 1391 تا 1395 به‌روز شده‌اند.

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما