تولید و مصرف نفت و گاز صنعتی

تولید و مصرف نفت و گاز صنعتی

  • مأخذ: وزارت نفت. معاونت برنامه‌ريزي .
  • تاریخ ایجاد: 1394

متوسط توليد انواع فراورده‌هاي نفتي پالايشگاه‌ها 1375-1394 (مترمكعب در روز)

فراورده 1375 1380 1385 1390 1391 1392 1393 1394
جمع.............. 206752 (1)245891 (1)257313 0 0 0 0 0
گاز مايع.............. 7341 8298 8016 10120 10303 10367 9476 10135
بنزين موتور.............. 28321 (1)37128 (1)44664 54820 70183 71216 64888 67872
نفت سفيد.............. 25221 27160 21048 20199 23437 23739 21640 20061
نفت گاز.............. 57870 70879 80473 80352 91012 91982 83857 87606
نفت كوره.............. 68650 80152 76205 65643 79087 80136 73045 72302
سوخت‌هاي جت.............. 2323 3098 3600 0 0 0 0 0
روغن‌هاي موتور و صنعتي.............. 1098 1221 0 0 0 0 0 0
قير.............. 7593 8284 859 0 0 0 0 0
ساير فراورده‌ها(٢) 8337 10382 24107 0 0 0 0 0
١) ) بنزين موتور، شامل بنزين پايه، MTBE، بنزين سوپر مصرفي و ... مي باشد كهMTBE و بنزين سوپرمصرفي در سر جمع به حساب نيامده است.
٢) ساير فراورده‌ها، شامل فراورده‌هاي نيمه نهايي، گاز، هيدروژن و گوگرد نمي باشد.
ماخذ-وزارت نفت. معاونت برنامه‌ريزي .

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما