شاغلین صنایع ماشینی

  • اقتاس از: صنعت، معدن و زیربنائی
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1395

تعداد شاغلان کارگاه‌های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر بر حسب مزد و حقوق بگیران و کارکنان بدون مرد و حقوق(1) 1380-1394

کارکنان بدون مزد و حقوق مزد و حقوق بگیران
کل شاغلان
سال و طبقات کارکن
زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن
294 7557 7851 67921 845334 913255 921106 1380
315 10481 10796 99365 961222 1060587 1071383 1385
243 8026 8269 125284 1115096 1240380 1248649 1389
232 6955 7187 124704 1111092 1235796 1242983 1390
249 6269 6518 122915 1076899 1199814 1206331 1391
305 6133 6438 129582 1143558 1273139 1279577 1392
232 5620 5852 135125 1168081 1303206 1309059 1393
215 4735 4950 131830 1121634 1253464 1258414 1394
190 4217 4407 24663 166851 191513 195920 49-10 نفر
17 255 272 18879 120860 139739 140011 99-50 نفر
8 263 271 88289 833923 922212 922483 100 نفر و بیشتر
1) اختلاف سرجمع با مجموع اجزا، به این علت است که اطلاعات به صورت نمونه گیري جمع آوري و به کل کشور تعمیم داده شده است.
مأخذ: مرکز آمار ایران - دفتر صنعت، معدن و زیربنائی - جدول 10-8 - سالنامه آماری کشور 1395

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما