شاغلین صنایع ماشینی

  • اقتاس از: مرکز آمار ایران - بخش صنعت
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1396-1395

تعداد شاغلان کارگاه‌های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر بر حسب نوع فعالیت و طبقات کارکن (1) 1394-1395

100 نفر و بیشتر 49-99 نفر 10-49 نفر جمع فعالیت سال
922.483 140.011 195.920 1.258.414 جمع 1394
1050833 225308 512511 1788651 جمع 1395
مأخذ: مرکز آمار ایران - بخش صنعت - سالنامه آماری کشور 1395+1396

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما