شاغلین صنایع ماشینی

  • اقتاس از: مرکز آمار ایران - دفتر صنعت، معدن و زیربنایی
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1396

تعداد شاغلان کارگاههاي صنعتی داراي ده نفر کارکن و بیشتر برحسب مزد و حقوقبگیران و کارکنان بدون مزد و حقوق 1380-1395

کارکنان بدون مزد و حقوق مزد و حقوق بگیران
کل شاغلین
سال و طبقات کارکن
زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن
294 7557 7851 67921 845334 913255 921106 1380
315 10481 10796 67921 961222 1060587 1071383 1385
232 6955 7187 124704 1111092 1235796 1242983 1390
249 6269 6518 122915 1076899 1199814 1206331 1391
305 6133 6438 129582 1143558 1273139 1279577 1392
232 5620 5852 135125 1168081 1303206 1309059 1393
650 17619 5852 201412 1573678 1775090 1793358 1394(1)
628 17160 17788 205764 1565099 1770864 1788651 1395
560 16282 16843 64813 430855 495668 512511 49-10 نفر
49 616 665 31638 193005 224643 225308 99-50 نفر
19 261 280 109313 193005 1050553 1050833 100 نفر و بیشتر
1 - اطلاعات توسط دستگاه ذيربط تجدیدنظر شده است.
مأخذ: مرکز آمار ایران. دفتر صنعت، معدن و زیربنایی - جدول 10-8- سالنامه آماری ایران 1396

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما