شاغلین صنایع ماشینی

  • اقتاس از: وزارت صنعت، معدن و تجارت - دفتر آمار و فراوری داده‌ها
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1395

 جمع میزان اشتغال کارگاله‌های صنعتی دارای پروانه بهره برداری (1) صادر شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت 1380-1395

1380 1385 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396
74578 126155 109100 70960 78659 83021 78999 89984 104431
1- شامل پروانههاي بهرهبرداري صادره جهت واحدهاي جدید راهاندازي شده، توسعه واحدهاي موجود و واحدهاي فاقد جواز تأسیس میباشد .
مأخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت - دفتر آمار و فراوری داده‌ها - جدول -5-8 - سالنامه آماری کشور 1395

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما