شاغلین معادن ایران

  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1396

گزیده اطلاعات معدن 1395

گزیده اطلاعات براساس نتایج طرح آمارگیری از معادن فعال کشور در سال 1395 تعداد 4913 معدن در حال بهره برداری در کشور وجود داشته است. نتایج بدست آمده نشان میدهد، در مجموع 93486 نفر در این معادن به کار اشتغال داشته‌اند که تعداد شاغلان نسبت به سال 1394 ،2,5 درصد افزایش یافته است.

در سال 1395 ارزش تولیدات معادن 165734101 میلیون ریال بوده که در بین فعالیت‌های مختلف معادن سنگ آهن، سنگ مس و سنگ‌های تزئینی به ترتیب با 77607538 ،40355435 و 9825809 میلیون ریال بالاترین ارزش تولیدات سالانه را داشته‌اند.

ارزش افـزوده حاصل از فعالیت معادن در حال بهره برداری کشور در سال 1395 ،123275908 میلیون ریال بوده است که معادن سنگ آهن، سنگ مـس، و سنـگهای تزئیـنی به تـرتیـب با 53151619 ،32524226 و 8124733 میلیون ریال دارای بالاتریـن میـزان ارزش افـزوده بـوده‌انـد. مجمـوع ارزش افـزوده ایـن معـادن حدود 76 درصـد از کل ارزش افزوده این بخش را به خود اختصاص داده است.

همچنین در بین استانهای کشور، سه استان کرمان، یزد، آذربایجان شرقی به ترتیب با 55308212 ،16488886 و 10974733 میلیون ریال بالاترین ارزش افزوده معادن در حال بهـره برداری کشـور را دارا بوده‌اند.

در سال 1395 ،20368200 میلیون ریال سرمایه گذاری جدید انجام گرفته است که حدود 71 درصد مربوط بـه ماشین آلات، ابزار و وسایل کار بادوام و تجهیزات اداری، 13 درصد مربوط به ساختمان و تأسیسات، 2 درصد توسعه و اکتشاف و 2 درصد راه اختصاصی بوده اسـت.

سالنامه آماری کشور 1396

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما