شاغلین معادن ایران

  • اقتاس از: مرکز آمار ایران، دفتر صنعت، معدن و زیربنایی
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1396

تعداد معادن، شاغلان، جبران خدمات مزد و حقوق بگیران و ارزش تولیدات معادن در حال بهره برداري برحسب استان

سال
تعداد معادن تعداد شاغلان
بران خدمات مزد و حقوق بگیران
ارزش تولیدات
جمع
نحوه مدیریت
جمع
خط تولید
12608
خصوصی عمومی ماهر ساده
1380 2892 2548 344 55560(1) 28013 14939 12810 899382 5675787
1385 3582 3301 281 60062(1) 31107 16146 12810 2307840 22642408
1390 5246 5036 209 84528 45159 21280 18089 7316839 65442497
1391 5316 5124 192 84922 46721 20261 17941 8857564 65442497
1392 5445 5276 170 94640 50886 22808 20946 12063847 65442497
1393 5355 5199 156 91869 51499 21372 18998 15797219 65442497
1394 5214 5056 158 91211 52975 19878 18358 20722775 65442497
1395(2) 4913 4744 169 93486 54826 20337 18323 23912398 65442497
1 (در سال 1387 و قبل از آن، شاغلان معادنی که در آن انجام بخشی از فعالیت استخراج به صورت کنتراتی به دیگران واگذار شده، جـزو شـاغلان معـادن مذکور به حساب نیامده است.
2 (اطلاعات مربوط به معادن شن و ماسه از طریق نمونه گیري به کل کشور تعمیم داده شده که در برخی موارد موجب بروز اختلاف سرجمع با اجزا گردیده است
مرکز آمار ایران، دفتر صنعت، معدن و زیربنایی - جدول 1-6 - سالنامه آماری کشور 1396

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما