تولیدات معدنی

مشخصات عمومی معادن فعال کشور در کل 1365 (نفر - میلیون ریال)

 
مزد و حقوق و سایر پرداختی‌های نقدی و غیر نقدی
تعداد مزد و حقوق بگیران
تعداد معادن
ارزش تولید اداری غیر ماهر ماهر جمع
74273 46171 9085 17887 19323 46295 718
مأخذ: مرکز آمار کشور (ر. پ) - درج در سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما