تولیدات معدنی

  • اقتاس از: مرکز آمار ایران
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1395

تعداد معادن ایران و تعداد اشتغال در آنها 1391-1392

  1392 1391
% تعداد اشتغال تعداد معدن تعداد اشتغال تعداد معدن
افزایش اشتغال 11,4 94640 5445 83852 5445
مأخذ: مرکز آمار ایران - جدول 2-6 - سالنامه آماری کشور 1393
         

تعداد معادن ایران و تعداد اشتغال در آنها 1394

1394
تعداد اشتغال تعداد معدن
91211 5214
مأخذ: مرکز آمار ایران - جدول 2-6 - سالنامه آماری کشور 1395

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما