تولیدات معدنی

  • اقتاس از: از داده‌های مرکز آمار ایران - دفتر آمارهای صنعت، معدن و زیربنائی -آمارها تا 1392
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1395

ارزش افزوده و ارزش پرداختی‌های معادن در حال بهره‌برداری 1375-1394 (میلیون ریال)

دریافتی‌ها (ستانده‌ها) پرداختی‌ها (داده‌ها) ارزش افزوده سال
2042902 621369 1421533 1375
23011095 6345035 16666060 1385
66927825 19100952 47826873 1390
129342649 35910466 93432183 1392
142621506 45031120 97590386 1393
120400200 36328753 84071447 1394
مأخذ: از داده‌های مرکز آمار ایران - دفتر آمارهای صنعت، معدن و زیربنائی -آمارها تا 1392 مربوط به جدول 5-6- سالنامه آماری کشور 1393 و آمارها از 1393 مربوط به جدول 5-6 از سالنامه آماری کشور 1395 

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما