تولیدات معدنی

  • اقتاس از: از داده‌های مرکز آمار ایران - دفتر، صنعت، معدن و زیر بنائی
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1396-1395

6-7- سرمایه گذاری (ارزش تغییرات اموال سرمایه‌ای) معادن در حال بهره برداری بر حسب نوع اموال سرمایه‌ای (میلیون ریال)

سال کل سرمایه‌گذاری ماشین‌الات، ابزار و وسائل کار بادوام و تجهیزات اداری وسائل نقلیه ساختمان و تأسیسات (بدون زمین) راه اختصاصی توسعه و اکتشاف نرم افزارهای رایانه‌ای سایر
1375 294962 190265 17435 35261 9849 5755 --- 36397
1385 1737226 1328153 87357 (1)99032 42720 174966 -620 5618
1390 6149346 2957585 251308 411553 124038 246425 3112 2155326
1392 12980023 10320746 31808 1247367 283592 374570 24809 697131
1393 19872751 1092013 345517 1092013 213925 760531 7477 7212285
1394 29420549 16661997 1194231 2659318 439458 8357900 4242 103403
1395 20368200 14421854 330705 2680180 462252 430180 9890 2033139
1) اطلاعات ارائه شده مربوط به ساختمان یدون زمین است.
مأخذ: از داده‌های مرکز آمار ایران - دفتر، صنعت، معدن و زیر بنائی - جدول 7-6 - تا سال 1392 از سالنامه آماری کشور - از سال 1393 - جدول 7-6 - مربوط به سانامه اماری کشور 1396+1395

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما