تولیدات معدنی

  • اقتاس از: مرکز آمار ایران - دفتر صنعت، معدن و زیربنایی
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1396

6-7 -سرمایه گذاري (ارزش تغییرات اموال سرمایه‌اي) معادن درحال بهره برداري برحسب نوع اموال سرمایه‌اي 1380-1395 (میلیون ریال)

سال کل سرایه گذاری(1) ماشین آلات، ابزار و وسايل کار بادوام و تجهیزات اداری وسايل نقلیه ساختمان و تأسیسات (بدون زمین) راه اختصاسی توسعه و اکتشاف نرم افزارهای رایانه‌ای سایر
1380 667897 537418 40533 47788 26187 10327 1204 4439
1385 1737226 1328153 87357 99032 42720 174966 -620 5618
1390(1) 6149346 2957585 251308 411553 124038 246425 3112 2155326
1391 8606538 6115720 473711 1528769 112297 316678 20128 39235
1392 12980023 10320746 31808 1247367 283592 316678 24809 697131
1393 19872751 10241005 345517 1092013 213925 760531 7477 7212285
1394 29420549 16661997 1194231 2659318 439458 8357900 4242 103403
1395 20368200 14421854 330705 2680180 462252 430180 9890 2033139
1- اختلاف در سرجمع به خاطر گرد شدن اعداد می باشد.
2- ارقام توسط سازمان ذيربط تجدید نظر شده است.
مأخذ: مرکز آمار ایران - دفتر صنعت، معدن و زیربنایی - جدول 7- 6- سالنامه آماری کشور 1396

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما